Obowiązujące do 2015 r.

WARUNKI UBEZPIECZENIA PSÓW I KOTÓW RASOWYCH
(obowiązują przystępujących do programu z danym zwierzęciem nie później niż 31 grudnia 2015 roku)

Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia ( WU), regulują zasady obejmowania przez TU Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową psów i kotów rasowych. Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy.

DEFINICJE
§ 1 

Poniższe terminy, pisane wielką literą, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie:
1.CENTRUM POMOCY – jednostka organizacyjna wskazana przez Ubezpieczyciela, której Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową; Centrum Pomocy dostępne jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 22 568 98 28;
2.CERTYFIKAT – dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia;
3.DEKLARACJA ZGODY – pisemne oświadczenie woli właściciela psa lub kota rasowego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową jednego danego Zwierzęcia, złożone w formie zapewniającej jednoznaczną identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz oznaczenie dnia złożenia oświadczenia;
4.DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach;
5.KOSZTY LECZENIA WETERYNARYJNEGO – koszty poniesione na niezbędne z punktu widzenia medycznego leczenie Zwierzęcia, w związku z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące:
1)koszty pobytu psa lub kota w klinice weterynaryjnej,
2)koszty badań, zabiegów ambulatoryjnych lub operacji,
3)koszty zakupu leków;
6.FRANSZYZA REDUKCYJNA – kwota, o którą Ubezpieczyciel zmniejsza ustalone łączne świadczenie/odszkodowanie dotyczące określonego zdarzenia;
7.NAGŁE ZACHOROWANIE – powstały w sposób nagły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan chorobowy, zagrażający zdrowiu lub życiu Zwierzęcia, wymagający natychmiastowej pomocy weterynaryjnej;
8.NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Zwierzę doznało uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub poniosło śmierć;
9.OSOBA BLISKA – małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe Ubezpieczonego, osoby pozostające z Ubezpieczonym w konkubinacie – zamieszkałe i prowadzące z Ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo domowe;
10.SZKODA RZECZOWA – szkoda dotycząca osób trzecich, polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, spowodowana przez Zwierzę;
11.SZKODA OSOBOWA – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia osoby fizycznej, spowodowana przez Zwierzę;
12.UBEZPIECZAJĄCY – PETSPOT Sp. z o.o. ;
13.UBEZPIECZONY –właściciel Zwierzęcia objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w WU, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6 będzie nim również nowy nabywca Zwierzęcia;
14.UBEZPIECZYCIEL –Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
15.UMOWA – umowa grupowego ubezpieczenia psów i kotów rasowych, zawarta pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Ubezpieczającym w dniu 03.03.2014r;
16.UŚPIENIE ZWIERZĘCIA -uśpienie Zwierzęcia z konieczności, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, gdy lekarz weterynarii lub inny podmiot uprawniony zgodnie z aktualnie obowiązującymi, właściwymi przepisami prawa, potwierdził w formie pisemnej, że stan zwierzęcia jest nieuleczalny i w związku z tym konieczne jest skrócenie jego cierpień;
17.WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU PRZEZ ZWIERZĘ -uprawianie przez Zwierzę dyscyplin sportowych w celu uzyskania w drodze rywalizacji sportowej maksymalnych wyników sportowych albo w celach zarobkowych, jak również udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach; do kategorii tej zaliczane są również występy cyrkowe, uczestnictwo Zwierząt w walkach, polowaniach, z wyłączeniem regulowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce zawodów: Obedience, Agility, Psów Użytkowych i Psów Tropiących.
18.ZWIERZĘ -stanowiący własność Ubezpieczonego rasowy i zdrowy kot albo pies których identyfikacja, w tym data urodzenia, jest w każdym czasie możliwa na podstawie dokumentacji otrzymanej od hodowcy (podmiotu będącego właścicielem Zwierzęcia, u którego dane Zwierzę się urodziło) oraz oznaczenia Zwierzęcia, którego miejsce i metoda umieszczenia oraz treść identyfikacji są zgodne z obowiązującymi w chwili znakowania normami (chip, tatuaż itp.), a oznaczenie Zwierzęcia zostało wpisane przez uprawniony podmiot, do prawnie dopuszczalnych rejestrów zwierząt rasowych w Polsce.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§ 2

1.Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Zwierzęcia oraz odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez Zwierzę.
2.Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1)ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego i transportu Zwierzęcia w związku z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:
a.koszty leczenia weterynaryjnego Zwierzęcia, niezbędne z punktu widzenia medycznego, poniesione w ciągu pierwszych trzydziestu dni od Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku,
b.koszty transportu Zwierzęcia do placówki weterynaryjnej lub koszty dojazdu lekarza weterynarii do Zwierzęcia w ciągu pierwszych siedmiu dni od Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku,
c.koszty uśpienia Zwierzęcia,
d.świadczenie z tytułu śmierci Zwierzęcia,
2)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Zwierzę.
3.Ubezpieczeniem mogą być objęte Zwierzęta w wieku od 7 tygodni do 7 lat.
4.Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w okresie ubezpieczenia, w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez Zwierzę należące do Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
5.Ubezpieczyciel w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązuje się do:
1)sprawdzenia zasadności roszczenia i oddalenia roszczeń niezasadnych,
2)pokrycia uzasadnionych kosztów, niezbędnych do zapobieżenia przez Ubezpieczonego zwiększeniu się rozmiarów szkody,
3)pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody,
4)opłacenia kosztów wskazanego lub zaakceptowanego przez Ubezpieczyciela obrońcy, występującego w imieniu Ubezpieczonego w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym, w wyniku którego Ubezpieczony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej,
5)pokrycia kosztów sądowych związanych z ochroną Ubezpieczonego przed roszczeniem osoby trzeciej,
6)wypłaty należnych odszkodowań w imieniu Ubezpieczonego; Wypłata odszkodowania osobie poszkodowanej nastąpi wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu zasadności roszczenia przez Ubezpieczyciela, zatwierdzonej ugody lub na podstawie prawomocnego wyroku sądu.
6.Ubezpieczyciel w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie odpowiada za koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczonego na zawarcie ugody z poszkodowanym lub na zaspokojenie jego roszczeń.

OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 3 

1.Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po dniu złożenia odpowiedniej Deklaracji Zgody (przystąpienie do ubezpieczenia) i trwa 3 miesiące,z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
2.Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności mogą zostać kontynuowane na kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia i odpowiedzialności, pod warunkiem, że
1)Ubezpieczony na 14 dni przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia nie złoży oświadczenia o rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia;
2)wiek Zwierzęcia na ostatni dzień kontynuowanego okresu ubezpieczenia nie przekracza 7 lat.
3.W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1)kolejny okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności rozpoczynają się pierwszego dnia po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia,
2)Ubezpieczony nie składa kolejnej Deklaracji Zgody.
4. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na ochronę ubezpieczeniową udzieloną poszczególnym Ubezpieczonym, którzy złożyli Deklaracje Zgody przed rozwiązaniem Umowy, przy czym okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem ust. 5, będzie trwał do końca bieżącego okresu ubezpieczenia bez możliwości kontynuacji.
5. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego kończą się:
1)z upływem okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2,
2)z dniem zgonu Ubezpieczonego,
3)z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej,
4)z dniem zgonu Zwierzęcia,
5)z dniem przejścia Zwierzęcia na nabywcę w związku z zawarciem umowy sprzedaży Zwierzęcia, z zastrzeżeniem ust. 6,
6)z dniem rezygnacji z ubezpieczenia, zgodnie z § 10,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
6.W odniesieniu do ust. 5 pkt. 5), pomimo przejścia Zwierzęcia na nowego właściciela, ochrona ubezpieczeniowa może trwać nadal, pod warunkiem zawarcia przez zbywcę i nabywcę umowy cesji praw i obowiązków z ubezpieczenia, jakie posiadał zbywca Zwierzęcia w chwili zbycia i pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Ubezpieczyciela.

WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ
§ 4

Ochroną ubezpieczeniową może być objęte każde Zwierzę, którego wiek w dniu złożenia Deklaracji zgody nie jest mniejszy niż 7 tygodni oraz na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 7 lat, jak również właściciel Zwierzęcia złożył Deklarację Zgody.

SKŁADKA
§ 5

1.Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Składka naliczana jest jednorazowo z góry za cały dany okres odpowiedzialności.
2.Ubezpieczający przedstawia właścicielowi Zwierzęcia wysokość składki zgodnie z „Taryfą składki”, aktualną na dzień składania przez właściciela Zwierzęcia Deklaracji Zgody lub na dzień kontynuacji okresu ubezpieczenia zgodnie z § 3 ust. 2.
3.Ubezpieczyciel może wypowiedzieć stosunek ubezpieczenia dotyczący Ubezpieczonego, za którego nie została zapłacona składka, ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia stosunku ubezpieczenia, wygasa on z końcem okresu za jaki nie została zapłacona składka. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Ubezpieczonego o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 6 

1.Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia będące następstwem:
1)działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć: trzęsienie lub osunięcie się ziemi, powódź, huragan, pożar oraz działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terroru oraz działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego,
2)szkód powstałych na skutek znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu – jeżeli Ubezpieczony wiedział lub powinien był wiedzieć o takim działaniu leku,
3)umyślnego działania Ubezpieczonego lub umyślnego działania Osoby bliskiej,
4)rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, chyba że realizacja świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
pod warunkiem, że działania, o których mowa w pkt. 1) – 4) powyżej miały wpływ na powstanie szkody.
2.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów poniesionych w następstwie:
1)chorób dziedzicznych lub przewlekłych, o których wiedział Ubezpieczony przed przystąpieniem do ubezpieczenia,
2)schorzeń oraz ich powikłań istniejących przed przystąpieniem do ubezpieczenia,
3)zachorowań wynikających z zaniedbania szczepień ochronnych lub profilaktyki antypasożytniczej,
4)opieki związanej z ciążą, porodem, z wyjątkiem powikłań ciąży,
5)zabiegów stomatologicznych niewynikających z Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku,
6)badań kontrolnych i zabiegów medycznych nie wynikających z Nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
7)rehabilitacji oraz zakupu protez,
8)wyczynowego uprawiania sportów przez Zwierzę,
9)kradzieży, rabunku lub zaginięcia Zwierzęcia,
10)szkód w hodowli lub nie zapewnienia właściwych warunków bytowych, pielęgnacji lub zaniedbań żywieniowych, wynikających z niewłaściwego żywienia lub niedokarmienia,
11)hodowli prowadzonej dla celów doświadczalnych,
12)przewożenia Zwierzęcia niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
13)niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na Zwierzęciu,
14)utylizacji zwłok w związku z uśpieniem Zwierzęcia, jeśli nie są ponoszone jednocześnie w ramach usługi uśpienia Zwierzęcia.
3.Ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia z tytułu śmierci Zwierzęcia w przypadku braku zaświadczenia potwierdzającego śmierć Zwierzęcia lub konieczność jego uśpienia, o którym mowa w § 9 ust. 6 pkt. 6).
4.Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez Zwierzę osobom trzecim, dotyczące:
1)roszczeń wykraczających poza zakres ustawowej odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, będących wynikiem zawartej przez niego umowy lub szczególnych przyrzeczeń,
2)szkód wyrządzonych Osobom bliskim,
3)zniszczenia, uszkodzenia lub utraty gotówki, środków płatniczych, papierów wartościowych, biżuterii oraz wszelkiego rodzajów dokumentów, nośników danych, zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, dzieł sztuki i rękopisów,
4)roszczeń o charakterze karnym, w szczególności za straty moralne, zadośćuczynienie i o odszkodowanie z nawiązką,
5)roszczeń wynikłych z przeniesienia choroby przez Zwierzę na inną osobę lub inne zwierzęta.

SUMA UBEZPIECZENIA
§ 7

1.Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jest określona w ust. 4 i 5. Niewykorzystana suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna w danym okresie ubezpieczenia nie przechodzi na kolejny okres ubezpieczenia.
2.W razie wypłaty świadczenia/odszkodowania suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę zrealizowanego świadczenia/odszkodowania.
3.W odniesieniu do szkód z odpowiedzialności cywilnej franszyza redukcyjna wynosi 100 zł, co stanowi kwotę każdorazowo pomniejszającą wysokość wypłacanego odszkodowania.
4.Sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz górne limity odpowiedzialności prezentuje Tabela nr 1, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego zwierzęcia i jego transportu
w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
suma ubezpieczenia
koszty transportu zwierzęcia do placówki weterynaryjnej lub przyjazdu weterynarza do zwierzęcia 200,00 zł
koszty pobytu psa lub kota w klinice weterynaryjnej, koszty badań, zabiegów ambulatoryjnych
lub operacji lub koszty zakupu leków
1.500,00 zł
koszty uśpienia 300,00 zł
świadczenie z tytułu śmierci zwierzęcia nie więcej, niż wysokość odpowiadająca cenie zakupu
zwierzęcia i nie więcej niż
3.000,00 zł
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
suma gwarancyjna
szkoda osobowa 5.000,00 zł
szkoda rzeczowa 1.000,00 zł

5.W pierwszym okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w § 3 ust. 1, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za koszty pobytu psa lub kota w klinice weterynaryjnej, koszty badań, zabiegów ambulatoryjnych lub operacji lub koszty zakupu leków do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej 300 zł, oraz świadczenie z tytułu śmierci Zwierzęcia do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej nie więcej, niż wysokość odpowiadająca cenie zakupu Zwierzęcia i nie więcej niż 500 zł. Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela i sumy ubezpieczenia dla rocznych okresów odpowiedzialności zgodny jest w całości z tabelą powyżej w ust. 4.
6.Jeżeli w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest kilku poszkodowanych, odszkodowanie przysługuje każdemu z nich zgodnie z ustaloną wysokością odszkodowania, przy czym łączna wysokość odszkodowań nie może przekroczyć wysokości sumy gwarancyjnej.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO
§ 8

1.W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony zobowiązany jest:
1)niezwłocznie zgłosić do Centrum Pomocy zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową telefonicznie i postępować zgodnie ze wskazówkami Centrum Pomocy,
2)stosować się do zaleceń Centrum Pomocy,
3)starać się o złagodzenie skutków zdarzenia,
4)umożliwić Centrum Pomocy dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień,
5)zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę,
6)dołożyć wszelkiej staranności w celu zmniejszenia kosztów wynikających ze zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
2.W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w ust. 1 pkt. 1) Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.
3.Ubezpieczony zobowiązany jest na żądanie Centrum Pomocy okazać dokument tożsamości oraz podać wszelkie informacje, które potrzebne są do realizacji świadczeń wynikających z zakresu ubezpieczenia.
4.Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1-3, w razie zajścia zdarzenia powodującego lub mogącego spowodować roszczenie wobec Ubezpieczonego, Ubezpieczony obowiązany jest:
1)sporządzić oświadczenie ustalające okoliczności szkody,
2)starać się o ustalenie świadków zdarzenia,
3)niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od zajścia zdarzenia, przekazać informację do Centrum Pomocy o zaistnieniu zdarzenia mogącego obciążyć Ubezpieczonego odpowiedzialnością cywilną, podając okoliczności i przyczyny szkody oraz załączając niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia oraz własne oświadczenie o swojej odpowiedzialności za szkody,
4)niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania roszczenia odszkodowawczego od osoby trzeciej zawiadomić pisemnie Centrum Pomocy o tym fakcie,
5)zawiadomić pisemnie Centrum Pomocy, jeśli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęto postępowanie karne, administracyjne lub inne, albo jeżeli osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem na drogę sądową,
6)przekazać do Centrum Pomocy, jeśli posiada, notatkę policyjną, orzeczenie prokuratury lub wyrok sądu w sprawie związanej ze zdarzeniem, z którego wynika jego odpowiedzialność.

ZASADY USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY ORAZ WYPŁATY ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA
§ 9

1.Wysokość świadczenia/odszkodowania ustalana jest na dzień zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i wypłacane jest odpowiednio Ubezpieczonemu (w zakresie ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego i transportu Zwierzęcia w związku z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem) albo osobie poszkodowanej (w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Zwierzę).
2.Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody po uprzednim ustaleniu stanu faktycznego związanego z zajściem szkody, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia/odszkodowania oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej również w wyniku zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
3.Jeśli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia/odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie/odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja Ubezpieczyciela powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jednakże bezsporną część świadczenia/odszkodowania wypłaca się w terminie przewidzianym w ust. 2.
4.Zwrot poniesionych kosztów stanowiących przedmiot roszczenia następuje wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków i przedstawionej dokumentacji, o której mowa w ust. 6, pod rygorem odmowy uznania roszczenia.
5.Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia lub uchylanie się od udzielenia wyjaśnień może powodować utratę prawa do wypłaty świadczenia/odszkodowania, jeśli miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub jeżeli służyło wyłudzeniu świadczenia/odszkodowania.
6.Zasadność i wysokość świadczenia Ubezpieczyciel ustala na podstawie przesłanych kopii na adres April Polska Assistance Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa (Centrum Pomocy):
1)dokumentu potwierdzającego konieczność poddania Zwierzęcia leczeniu w związku z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem,
2)książeczki zdrowia Zwierzęcia, lub zaświadczenia weterynaryjnego potwierdzającego stan zdrowia Zwierzęcia, po zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
3)karty informacyjnej leczenia w klinice,
4)dokumenty stwierdzające okoliczności zajścia zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową (np. informacja od policji lub prokuratury,
5)zaświadczenia weterynaryjnego z opisem ran i uszkodzeń ciała lub ich skutków,
6)zaświadczenia weterynaryjnego potwierdzającego konieczność uśpienia Zwierzęcia,
z zastrzeżeniem, że występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Ubezpieczyciel ma prawo w każdym czasie zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
7.W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel dokonuje oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podejmuje decyzję o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzeniu obrony Ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem.
8.W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej należne odszkodowanie w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego.
9.W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia także:
1)koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem, w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
2)niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko niemu wdrożone postępowanie karne; Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądało powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie tych kosztów,
3)niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.
10.Występujący z roszczeniem udostępnia inne niż wskazane w ust. 6 i 9 dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości świadczenia, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać na podstawie przepisów obowiązującego prawa polskiego.
11.W przypadku, gdy Ubezpieczycielowi nie zostaną dostarczone wszystkie niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości świadczenia/ odszkodowania dokumenty, o których mowa w ust. 6, 7 i 9, osoba występująca z roszczeniem o wypłatę świadczenia/odszkodowania powinna udzielić Ubezpieczycielowi informacji o miejscu i dacie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, nazwie i adresie organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować, z zastrzeżeniem ust. 3.

REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA
§ 10

1.Ubezpieczony w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia oraz Ubezpieczający w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia powinno zawierać: oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, datę złożenia niniejszego oświadczenia, imię i nazwisko Ubezpieczonego i nr w rejestrze zwierząt rasowych. Rezygnacja z ubezpieczenia nastąpi z upływem dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia , jednak nie wcześniej niż z upływem dnia doręczenia oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia Ubezpieczającemu.
2.Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia może zostać złożone Ubezpieczycielowi:
1)za pośrednictwem Ubezpieczającego lub bezpośrednio Ubezpieczycielowi w formie pisemnej lub
2)e-mailem do Biura Obsługi Klienta na adres: bok@tueuropa.pl w formie elektronicznej.
Jeżeli podczas przystąpienia do ubezpieczenia nie został podany adres e-mail Ubezpieczonego, złożenie rezygnacji z ubezpieczenia e-mailem może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail Ubezpieczającego w Biurze Obsługi Klienta, co można uczynić telefonicznie pod numerem 801 500 300 (z telefonów stacjonarnych) lub 71 3692887
(z telefonów komórkowych).
3.Rezygnacja z ubezpieczenia danego Ubezpieczonego nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za danego
Ubezpieczonego za okres, w którym Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność.

ROSZCZENIA REGRESOWE
§ 11

1.Z dniem zapłaty świadczenia lub odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące Ubezpieczonemu roszczenie od osoby trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego przez Ubezpieczyciela świadczenia (roszczenie regresowe).
2.Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń
co do pozostałej części szkody przed roszczeniem Ubezpieczyciela.
3.Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 1, przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
4.Ubezpieczony powinien udzielać pomocy Ubezpieczycielowi przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, dostarczając niezbędne informacje i dokumenty.
5.W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu wyrządzonych szkód
bez zgody Ubezpieczyciela, może ono odmówić wypłaty świadczenia odpowiednio w całości lub części, lub zażądać zwrotu wypłaconego świadczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12

1. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy lub ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.
2. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Zgody:
1) w formie pisemnej bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub
2) w formie elektronicznej e-mailem do Biura Obsługi Klienta na adres: bok@tueuropa.pl Jeżeli podczas Wyrażenia zgody na objecie ochroną ubezpieczeniową nie został podany adres e-mail Ubezpieczonego, złożenie dyspozycji zmiany danych osobowych e- mailem może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu adresu e-mail Ubezpieczonego w Biurze Obsługi Klienta, co można uczynić telefonicznie pod numerem 801 500 300 (z telefonów stacjonarnych) lub 71 3692887 (z telefonów komórkowych).
3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie WU, powinny być składane na piśmie, chyba że WU stanowią inaczej.
4. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
5. Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela:
1) pisemnie, na adres: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław lub faksem na numer 71 36 92 707,
2) w formie elektronicznej, wniesionej mailowo lub za pomocą narzędzia komunikacji udostępnionego przez Ubezpieczyciela (np. umieszczonego na stronie www.tueuropa.pl),
3) osobiście lub przez pełnomocnika.
Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wskazanej przez zgłaszającego reklamację. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.
6. Ubezpieczony ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
7. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 03.03.2014r.